Informace o ochraně osobních údajů

1. květen 2018

Platné od 1. 5. 2018

Společnost M.A.T. Group, s.r.o. se sídlem Na Roudné 176, 301 62 Plzeň IČO: 26367505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15668 (dále jen „M.A.T. Group“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje

M.A.T. Group získává osobní údaje členů věrnostního programu MATkarta (dále jen „věrnostní program“) v rozsahu registračního formuláře dostupného buď  on-line na webových stránkách věrnostního programu nebo v listinné podobě.

Oprávnění M.A.T. Group ke zpracování osobních údajů

M.A.T. Group je i bez souhlasu členů věrnostního programu oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje z titulu zajištění řádného fungování věrnostního programu a plnění práv a povinností M.A.T. Group vůči členům věrnostního programu a oprávněných zájmů M.A.T. Group (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách M.A.T. Group, inkaso pohledávek, předcházení hackerských útoků a podobně), a to nejméně po dobu trvání členství ve věrnostním programu. M.A.T. Group je také oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností uložených M.A.T. Group veřejnoprávními předpisy.

M.A.T. Group je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje členů věrnostního programu na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
M.A.T. Group je oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit v rámci věrnostního programu, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci věrnostního programu a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností M.A.T. Group. Analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování v rámci věrnostního programu spočívají především ve vyhodnocování klientských dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů členů věrnostního programu jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje společnosti M.A.T. Group efektivně komunikovat s členy věrnostního programu, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Na základě uděleného souhlasu je dále M.A.T. Group oprávněn provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního člena věrnostního programu (automatizované rozhodování). Automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod členům věrnostního programu. V důsledku toho mohou jednotliví členové věrnostního programu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným členům věrnostního programu.

Zájemci o členství ve věrnostním programu a členové věrnostního programu nemají povinnost své osobní údaje společnosti M.A.T. Group poskytnout. V takovém případě je však M.A.T. Group oprávněna neregistrovat zájemce do věrnostního programu, resp. členství ve věrnostním programu zrušit. M.A.T. Group je oprávněna zrušit členství ve věrnostním programu i v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uvedeným postupem společnosti M.A.T. Group není zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat zboží a využívat služby M.A.T. Group.

Předávání osobních údajů

M.A.T. Group může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování věrnostního programu, nebo dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření M.A.T. Group mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým M.A.T. Group aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na vyžádání na kontaktních místech M.A.T. Group a na webových stránkách M.A.T. Group.

Práva členů věrnostního programu

Každý člen věrnostního programu, který poskytl M.A.T. Group své osobní údaje, má právo

  • požadovat od M.A.T. Group přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; odvolat souhlas je možné vyplněním a zasláním následujícího formuláře, na e-mailové adrese matkarta@matgroup.cz nebo písemně na kontaktních místech M.A.T. Group.

Každý člen věrnostního programu, který poskytl M.A.T. Group své osobní údaje, má také právo

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva mohou členové věrnostního programu uplatňovat

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.
Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.