Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ujednání

Práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností M.A.T. Group, s.r.o., IČO: 26367505, se sídlem Na Roudné 176, Plzeň, PSČ 301 62, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15668 („dále jen prodávající“) a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění („občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen Podmínky), které jsou její nedílnou součástí.

Uzavření kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu na zboží ve výši 100% s předpokládanou prodejní cenou do 300,- Kč a 50% u zboží s předpokládanou prodejní cenou vyšší. Konečná výše zálohy bude stanovena v rámci uzavírání příslušné kupní smlouvy. Lhůta dle čl. 6 těchto Podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy kupující uhradí celkovou výši zálohy prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu před převzetím zboží či v jiném dohodnutém termínu.

Objednávání zboží

Pro živnostníky a firmy je možné zajistit odběr zboží s odloženou splatností – platba převodem na fakturu. Objednávání zboží a odběr na fakturu je možný pouze na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy. Rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, její nedílnou součástí je seznam kompetentních osob, kteří jsou oprávněni zboží odebírat fyzicky v kamenné prodejně nebo zasílat objednávky. Objednávky musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, dohodnutou koncovou prodejní cenu, termín odběru zboží.

Dodací lhůta

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v termínu uvedeném v uzavřené kupní smlouvě, nejpozději však do 10 týdnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Nebude-li zboží dodáno kupujícímu ani v náhradní přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazenou zálohu.

Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Odevzdání zboží kupujícímu je možné jen po zaplacení celé kupní ceny a uskutečňuje se v prostoru výdejního skladu nebo prodejny prodávajícího, nedohodly-li se strany jinak. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, což následně potvrdí svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu, nebo uzavřením kupní smlouvy v případě zboží odebíraného přímo na prodejně.

Při převzetí zboží třetí osobou (i dopravcem) se musí přebírající prokázat originálem plné moci kupujícího pro převzetí zboží a kopií kupní smlouvy, jinak není zboží prodávajícím vydáno. 

Odklad odběru zboží

Pokud kupující nepřevezme zboží do 14 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím, která nesmí být kratší než 7 dnů, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč za den, a to od prvního dne po uplynutí náhradní lhůty.

Pokud zboží nebude odebráno v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, která nesmí být kratší než 14 dnů, je prodávající oprávněn zboží použít k dalšímu prodeji a celý výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem zboží.

Ukončení smlouvy

Nejpozději do dodání zboží na konkrétní prodejnu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu nemožnosti získat zboží od svých dodavatelů či ztížení takové dodávky. V takovém případě vrátí kupujícímu již uhrazenou zálohu.

V případě, že ze strany kupujícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které není součástí standardního sortimentu prodávajícího anebo zboží vyráběné anebo upravované na zakázku pro kupujícího (dále jen Zboží na míru), a to před termínem jeho dodání, je prodávající oprávněn započíst uhrazenou zálohu dle čl. 3 těchto Podmínek nebo její část proti nákladům, které prodávajícímu vznikly v důsledku zahájení výroby anebo úpravy Zboží na míru ze strany dodavatele.

Mimo zákonných možností ukončení kupní smlouvy může kupující po dodání zboží, nejedná-li se o Zboží na míru, ukončit kupní smlouvu pouze prostřednictvím písemné dohody s prodávajícím, a to při splnění podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, s kompletním příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen prokázat řádné nabytí reklamovaného zboží.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří součást těchto Podmínek, a je uveden v bodě 11 a 12 Podmínek.“

Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není na zboží uvedena lhůta delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, zejména z důvodů uvedených v § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo na to, aby prodávající kupujícímu dodal novou věc bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud to však je vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat i přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Při odběru zboží z „Výprodeje M.A.T.“ bere kupující na vědomí, že záruční doba je zkrácena na 6 měsíců, protože se jedná o prodej zboží nestandardní jakosti. Pokud je zboží prodáváno se známou vadou, prodejce ji zákazníkovi sdělí a tuto vadu není možné později reklamovat.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím. 

Vyřizování reklamací

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností souvisejících s kupní smlouvou prodejce shromažďuje a dále zpracovává poskytnuté osobní údaje ve své databázi. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetí osobě, není-li dále stanoveno jinak. Výjimku tvoří externí dopravní společnosti anebo dodavatelé zboží na míru, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro řádné plnění kupní smlouvy.

Pokud to kupující výslovně neodmítnul, může prodávající využít podrobnosti elektronického kontaktu (emailová adresa, tel. číslo, apod.), jméno, příjmení a adresu k zasílání obchodních sdělení prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (včetně SMS či telefonicky). Kupující má možnost jednoduchým způsobem odmítnout nabízení obchodu nebo služeb, a to jak při registraci, tak i při zaslání každé jednotlivé zprávy. Udělil-li k tomu kupující souhlas, je prodávající oprávněn pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat též další údaje, které mu kupující sám sdělí, anebo které prodávající zjistí z aktivit kupujícího na internetových stránkách prodávajícího (např. zájem o určitou kategorii zboží a jiné nákupní zvyky).

Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravují ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.

Závěrečná ustanovení

Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Za doručovací adresu prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1 těchto Podmínek či elektronická adresa: mat@matgroup.cz  

Všechna další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím (např. změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto Podmínek) vyžadují písemnou formu. Veškeré změny adresy dodání zboží či služeb je povinen kupující bez odkladu oznámit prodávajícímu.

Podpisem kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito Podmínkami a potvrzuje, že je s obsahem Podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek, že veškerá ustanovení těchto Podmínek mohl rozumně očekávat a nejsou pro něj překvapivá. I přesto kupní smlouva obsahuje výčet potenciálně překvapivých ustanovení.

Tyto Podmínky jsou platné od 1.8.2020

Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více o ochraně osobních údajů.