Platné od 1. 1. 2020

Všeobecné podmínky věrnostního programu MATkarta

Preambule

MATkarta je věrnostní program (v podmínkách jen jako „program“) pořádaný společností M.A.T. Group, s.r.o. se sídlem Na Roudné 176, 301 62 Plzeň IČO: 26367505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15668 (dále jen „M.A.T. Group“), přičemž program bude probíhat v prodejnách v České republice (jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách společnosti M.A.T. Group), není-li v těchto Všeobecných podmínkách věrnostního programu MATkarta (v podmínkách jen jako „podmínky“) uvedeno jinak. Členství v programu je určeno fyzickým osobám starším 18 let; členem programu se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.

I. Účel programu

Program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti M.A.T. Group, kteří jako členové programu mají zejména možnost získat výhody za nákup vybraného zboží ve formě slevy nebo vybrat odměnu výměnou za nasbírané body, případně být zařazen do slosování o peněžní poukazy.

II. Vznik členství

  1. Členství v programu je bezplatné, vzniká provedením registrace do programu tak, jak je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku (v podmínkách jen jako „registrace“), a převzetím karty.
  2. Zájemce o členství v programu (v podmínkách jen jako „zájemce“) vyplní registrační formulář, a to:
    a) papírový registrační formulář v prodejnách čitelně a hůlkovým písmem; 
    nebo
    b) elektronický registrační formulář na webových stránkách programu www.matklub.cz (v podmínkách jen jako „webové stránky“).

ad a) Registrace v prodejně (tj. prostřednictvím papírového registračního formuláře):
Zájemce o členství v programu vyplní registrační formulář v prodejně. V registračním formuláři musí být vyplněny všechny údaje, které jsou označeny jako „povinné“; podpisem registračního formuláře zájemce potvrzuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. M.A.T. Group si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace, a to z důvodu chybného, nepravdivého nebo chybějícího povinného údaje v registračním formuláři. Následně po schválené registraci bude zájemci vydána členská karta (v podmínkách jen jako „karta“).

ad b) Registrace na webových stránkách (tj. prostřednictvím elektronického registračního formuláře):
Zájemce vyplní registrační formulář na webové stránce www.matklub.cz. V řádně vyplněném registračním formuláři musí být vyplněny všechny údaje, které jsou označeny jako „povinné“; dokončením registrace zájemce potvrzuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. M.A.T. Group si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace, a to z důvodu chybného nebo nepravdivého povinného údaje v registračním formuláři. Bude-li zjištěna duplicita zadaných údajů (tj. že e-mailová adresa uvedená v registračním formuláři a/nebo přihlašovací jméno byly již použity), bude zájemce upozorněn, že člen programu s těmito údaji je již zaregistrován a registrace nebude dokončena; další postup v takovém případě bude zájemci sdělen na infolince.
Takto registrovaní zákazníci obdrží informační e-mail o možnosti vyzvednutí karty na vybrané prodejně.

III. Používání karty

1. MATkarta (zákazníci – fyzické osoby)

Člen programu sbírá body při každém nákupu na prodejnách. Zákazník musí předložit  MATkartu na pokladně před provedením úhrady. Body jsou připisovány na MATkartu po nákupu. Aktuální stav bodů může zákazník zkontrolovat na účtence. Na prodejně, kde z technických příčin není možné zobrazovat stav bodů na účtence, při předložení karty zjistí prodavač, nebo si člen ověří přes infolinku.
Za každých utracených 100 Kč se připisuje 1 bod. Částky nákupů nižších než 100,- Kč se sčítají s dalšími nákupy v systému. Nasbírané body (min. 20 bodů) lze uplatnit na zboží z Katalogu odměn.

Odběr dárků při uplatnění nasbíraných bodů je možný pouze v kamenných prodejnách M.A.T. Při odběru dárku z Katalogu odměn bude odečten odpovídající počet bodů. Dárky v Katalogu odměn jsou do vydání zásob. V případě nedostupnosti vybraného dárku je možná náhrada jiným dárkem z Katalogu odměn ve stejné bodové hodnotě.

2. MATkarta (živnostníci a firmy)

Člen programu získává peněžní bonus ve formě slevy 15% na každý nákup bez ohledu na útratu. Sleva nelatí pro již zlevněné nebo akční zboží.
Zákazník musí předložit  MATkartu na pokladně před provedením úhrady. 

M.A.T. Group si vyhrazuje právo odmítnout uplatnění výhod programu, nesplní-li člen programu stanovené podmínky (tj. zejména v případě, že karta nebude předložena před započetím příslušné pokladní operace a/nebo že karta bude zablokovaná např. z důvodu ukončení členství v programu nebo z důvodu nahlášené ztráty karty). Podpora věrnostního programu bude na www.matklub.cz.

IV. Další ustanovení

Změna údajů:
Člen programu bere na vědomí, že dojde-li k jakékoli změně údajů, které uvedl při registraci, je povinen tuto změnu společnosti M.A.T. Group neprodleně oznámit, a to ohlášením změny na infolince nebo změnou v registračních údajích člena v kterékoliv prodejně. 

Ztráta karty:
Ztrátu karty je člen programu povinen neprodleně oznámit společnosti M.A.T. Group, a to prostřednictvím infolinky, osobně na prodejně nebo vyplněním k tomu určeného formuláře na webových stránkách; ztracená karta bude bezodkladně (nejpozději však do 24 hodin po oznámení ztráty)zablokována.
Po oznámení ztráty bude členovi programu vydána karta nová. Při předání bude totožnost člena programu ověřena předložením dokladu totožnosti.

Ukončení členství v programu:
Není-li v podmínkách uvedeno jinak, bude členství v programu ukončeno:
a) odvoláním souhlasu se členstvím;
b) doručením písemného oznámení člena programu o ukončení členství zaslaným na kontaktní adresu;
c) oznámením o ukončení členství zaslaným společností M.A.T. Group členovi programu poštou na e-mailovou, resp. poštovní adresu, kterou člen programu uvedl v registračním formuláři.
M.A.T. Group je oprávněn ukončit členství kteréhokoli člena programu, a to i bez udání důvodu, zejména však v následujících případech:
– uvede-li člen programu při registraci nesprávné či nepravdivé údaje,
– zneužije-li člen programu výhod, které jsou mu jako členovi programu poskytovány,
– registruje-li se člen programu do programu opakovaně, zejména za účelem vícenásobného získání výhod programu;
– odvolá-li člen programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu,
– dopustí-li se člen programu jakéhokoli jiného jednání v rozporu s podmínkami;
d) ukončením programu ze strany M.A.T. Group.

Bezodkladně po ukončení členství v programu bude karta zablokována pro všechny funkce spojené s programem. 

V. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Každý člen programu uděluje společně s registrací do programu svůj souhlas, aby po dobu trvání jeho členství v programu, nejdéle však do odvolání souhlasu, M.A.T. Group zpracovával jeho osobní údaje vyplněné v registračním formuláři, a to pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou zejména realizace marketingových aktivit v rámci programu, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci programu a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností M.A.T. Group (v podmínkách jen jako „souhlas se zpracováním osobních údajů“).

Souhlas se zpracováním osobních údajů je člen programu oprávněn kdykoli odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude M.A.T. Group oprávnění zpracovávat osobní údaje člena programu pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Odvolá-li člen programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, je M.A.T. Group oprávněna členství člena v programu jednostranně ukončit.

VI. Závěrečná ustanovení

M.A.T. Group si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu podmínek. Aktuální podmínky jsou k dispozici v prodejnách a na webových stránkách. Tyto podmínky platí od 1. 1. 2020.

M.A.T. Group je rovněž oprávněn jednostranně program zrušit, a to i bez udání důvodu. O zrušení programu bude člen programu informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
Pro člena programu, který neuvedl při registraci svoji e-mailovou adresu, bude informace o zrušení programu k dispozici také v prodejnách a na webových stránkách.

Kontaktní údaje:
M.A.T. Group, s.r.o.
MATkarta
Na Roudné 176
301 62 Plzeň
(v podmínkách jen jako „kontaktní adresa“)
E-mail: matkarta@matgroup.cz
Infolinka: 377 510 535

 

Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více o ochraně osobních údajů.